Nasze cele

  1. Działalność na rzecz edukacji i wychowania, zwłaszcza w dziedzinach kultury, polityki, filozofii, nauk społecznych, praw człowieka, swobód obywatelskich, społeczeństwa obywatelskiego, ekologii, wzmacniania i rozwoju demokracji, przeciwdziałaniu dyskryminacji z powodu pochodzenia etnicznego i narodowego, położenia ekonomicznego, wieku, płci, orientacji seksualnej, religii i przekonań.
  2. Eliminowanie stereotypów związanych z płcią, pochodzeniem etnicznym i narodowym, wiekiem, położeniem ekonomicznym, przekonaniami i religią i wspieranie emancypacji dot. osób i grup marginalizowanych.
  3. Działalność na rzecz równouprawnienia i równych szans kobiet i mężczyzn, między innymi na rynku pracy oraz w życiu społeczno-kulturanym.
  4. Wspieranie tolerancji oraz działanie na rzecz edukacji i integracji zarówno międzykulturowej jak i międzynarodowej, jak i regionalnej na obszarze Górnego Śląska.
  5. Wspieranie współpracy polsko-niemieckiej oraz współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami w różnych obszarach, a szczególnie w zakresie kultury, edukacji, historii, myśli politycznej, nauk społecznych, dialogu społecznego, integracji europejskiej i budowaniu stosunków polsko-niemieckich.
  6. Działalność na rzecz zwiększania równości społecznej pod względem ekonomicznym, wyrównywania szans i wspierania grup społecznie wykluczonych i marginalizowanych, takich jak osoby bezrobotne, osoby bez ukończonego wykształcenia, osoby starsze, dzieci i młodzież oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
  7. Wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczeństwa oraz postaw proekologicznych w zakresie kondycji fizycznej i psychicznej, wyrażonej przez promowanie zdrowego stylu życia.
  8. Upowszechnianie sztuki i wszelkich form aktywności artystycznej.
  9. Wspieranie postaw obywatelskich i zaangażowania w sprawy publiczne oraz współpracy między jednostkami, grupami i organizacjami.
  10. Promowanie rozwoju Trzeciego Sektora, tj. organizacji pozarządowych, i rozwoju ekonomii społecznej.